anestezi tetkikleri ve ilaç anestezi ilişkisi

Anestezi Tetkikleri (Tahlilleri) ve İlaç Anestezi İlişkisi

anestezi tetkikleri ve ilaç anestezi ilişkisiAnestezi uzmanı muayenesinin sonrasında hastadan genel sağlık durumu açısından kan idrar tahlilleri, akciğer filmi, EKG, elektrolitler gibi olağan incelemeler veya kara­ciğer fonksiyon testleri gibi daha ileri ek incelemeler isteye­bilir veya diğer uzmanlık dallarından konsültasyonlar ister. Yapılan inceleme ve konsültasyonlar sonrası hastanın teda­visi gereken önemli bir sağlık sorunu varsa önce o hastalığın tedavisi başlatılır. İstenen düzelme sağlandıktan sonra anes­tezi planı yapılır ve hasta ameliyat edilir.

İncelemelerin gerekli olup olmadığına veya neler ola­cağına anestezi uzmanı karar verir. Her hastadan anestezi öncesi bazı tetkikler istenmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Hastaların anesteziye uygun olup olmadığını gösteren özel tetkikler de yoktur. Sağlık sorunları bulunmayan sadece ameliyata neden olan rahatsızlık şikayetleri bulunan ve daha önce hasta risk sınıflamasına göre ASA I veya ASA II gru­bunda yer alan hastalardan ileri tetkikler istenmeyebilir. Bunun yanı sıra yakın tarihlerde tetkikleri yapılmış hastalar ile anestezi öncesi dönemde tanı amaçlı tetkikleri bulunan has­taların, bu tetkikleri anestezi amaçlı tetkikler olarak değerlendirilebilir. Hastalar bu gibi durumlarda anestezi uz­manına baş vurduklarında uzmanın gerek duyacağı tetkikler zaten ellerinde hazır olarak gelirler. Genelde bazı hastalar anestezi açısından uygun olup olmadıklarını belirlemeye ya­rayan anesteziye özel test ve tetkikler olduğunu sanmakta­dırlar. Günümüz tıbbında bu tür testler yoktur. Anestezi uzmanları da her hekimin kullandığı organlara veya fonksiyon bozukluklarına ait testleri kullanırlar. Bu testlerin bir çoğu anestezi öncesi dönemde ilgili hekimler tarafından zaten yaptırılmış olarak hastalar anestezi uzmanına baş vururlar. Bu nedenle anestezi muayenesi sonrası yeni tetkiklere her hastada gerek yoktur. Eğer gerek varsa buna anestezi uzmanı karar verir.

Son Hazırlık

Son hazırlık olarak, ameliyat kararı verildikten ve ameliyat tarihi belli olduktan sonra yapılacak işler kastedil­mektedir. Bu dönemde hastaların anesteziye psikolojik ve fiziksel açılardan hazırlanmaları son derece önemlidir.

A-Psikolojik Açıdan Hazırlık

Hastaların kendilerine uygulanacak ameliyat, anestezi, yapılacak işlemler, hastanede kalış süreleri, ameliyat sonrası dönemin nasıl geçeceği, ağrı duyup duymayacakları, konu­larda bilgilenmeleri ve karşılaşacakları olaylara bilinçli ola­rak kendilerini hazırlamaları demektir. Hastalar bu konularda mümkün olduğunca çok şey bilmek isterler. Bilgi eksikliği olduğunda, genelde hastalar hekimlerden çok diğerlerine inanma eğilimi içerisinde olduklarından başka hastalardan, hasta bakıcılardan bir şeyler öğrenmeye çalışarak bu eksikliği gidermeye çalışırlar ve çoğu kere yanlış bilgiler edinir­ler. Bazen hekimlerin kendilerine anlattıkları ile yeni öğren­dikleri arasında çelişkiler de olabilir. Hastaların daha fazla bilgi toplama gereksinimleri hekimlerine yeterince güven duymamalarından, korkularından, kendilerine zarar geleceği endişesinden kaynaklanır. Hekimlerin bu durumun farkında olmaları ve bilgilendirme ve güven konularında boşluk ya­ratmamaları, hastaların da ehliyetsiz kişilerden bilgi topla­maya çalışmalarının yanlış olduğunu bilmeleri ve hekimlerin söyledikleri dışında söylenenlere inanmamaları gerekir.

Çocukların psikolojik açıdan hazırlıkları erişkinden farklı olarak ele alınmalıdır. Anestezi, ameliyat, hastaneye yatmak, ameliyat sonrası aç kalmak gibi olaylar farklı yaş gruplarında olan çocuk hastalar tarafından farklı algılanır. Bu nedenler de çocukların hazırlanma süreleri yaşlarına göre de­ğişme gösterir. Genelde 4 yaşına kadar çocuklar yapılacak işlemleri anlamlandıramazlar. Bu nedenle onlara ameliyattan birkaç saat önceden yapılacaklar anlatılarak ve sevgi ve gü­ven duyguları pekiştirilerek ameliyata daha kolay hazırla­nırlar. Psikolojik hazırlık ile 4-8 yaş arası çocuklara birkaç gün önceden, 10 yaş ve ergenlik çağı çocuklara ise en az bir hafta önceden başlanarak yapılmalıdırlar. Hazırlık sırasında çocuklara anestezi ve ameliyat ile ilgili doğruları anlayabile­cekleri şekilde, güven duygularını sarsmadan anlatmak gere­kir. Özellikle iğneye karşı olan korkuların giderilmesine çalı­şılmalı, ağrı duymayacakları, daha sağlıklı olacakları, hasta­lığın yol açtığı sıkıntılardan kurtulacakları vurgulanmalıdır.

B-Fiziksel Açıdan Hazırlık

Bu hazırlıktan ameliyata yakın döneme ait ilaç tedavi­leri ve alkol, sigara, uyuşturucu madde kullanımı ve diğer uyulması gerekli kurallar anlaşılmalıdır. Elbette ameliyat sabahı ile ilgili yapılacak işlemler de bu hazırlık kapsamın­dadır.

İlaç Tedavileri – Anestezi İlişkisi

Anestezi alacak hastalarda iki grup ilaç tedavisi söz. konusudur. Birinci grup ameliyat ve anestezi ile ilgili olma­yan ve hastanın diğer rahatsızlıkları için almakta olduğu ilaçlar, ikinci grup ameliyat ve anestezi nedeniyle alacağı ilaçlardır. Birinci grupta genellikle hastaların şeker hastalığı, kronik akciğer veya kalp hastalıkları, yüksek tansiyon astım gibi hastalıklar nedeniyle devamlı kullanmak zorunda olduğu ilaçlar yer alır. Bu ilaçların anestezi öncesi dönemde alınma­sının bir sakıncası olmadığı kabul edildiği için hastaların bu ilaçlara anestezi uzmanının bilgisi altında devam etmesi iste­nir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.