anestezi öncesi kullanılması sakıncalı ilaçlar

Anestezi Öncesi Kullanılması Zararlı İlaçlar

anestezi öncesi kullanılması sakıncalı ilaçlarAnestezi Öncesi Kullanılması Sakıncalı İlaçlar

Üç grupta toplanır. Anestezi ve ameliyat öncesi kesil­mesi istenen ilaçların ilk grubu içerisinde monooksidaz inhibitörleri (MAOl) olarak bilinen ve psişik depresyon ama­cıyla kullanılan ilaçlar yer alır. Hastaların kullandıkları ilaç­ların hangi grup olduklarını bilmeleri beklenmez. Bu nedenle psişik tedavi amacıyla ilaç kullanan hastaların bu ilaçları anestezi uzmanına özellikle acil ameliyat söz. konusu ise mutlaka göstermeleri ve bu tedaviden hekimlerini haberdar etmeleri gereklidir. Hekimlerin de böyle bir tedavinin söz konusu olup olmadığını mutlaka sorgulamaları gereklidir. MAOİ adrenalin ve pethidin gibi anestezide kullanılan ilaçlar ile şiddetli geçimsizlik gösterirler ve beyinin aşırı uyarıl­masına (eksitasyonuna) neden olarak ölümcül tabloların or­taya çıkmasına yol açarlar. İkinci grubu kanın sulandırılması için kullanılan Warfarın veya Coumadin, Plavix (Clopidegrel) adlı ilaçlar ile Aspirin oluşturur. Bu ilaçlardan Warfarin veya Coumadin ameliyattan on veya onbeş gün önce kesilmeli gerekiyorsa yerlerine başka grup ilaçlar bu tedavileri başlatan ilgili uzmanlık dalının görüşü alınarak önerilmelidir. Plavix ve Aspirin birlikte veya ayrı ayrı gide­rek daha yaygın kullanılmaya başlanan ilaçlardır. Bu ilaçla­rın da 7-10 gün önce kesilmesi önerilmektedir. Üçüncü grup ilaçları ise şeker hastalığı nedeniyle kullanılan şeker düşü­rücü ilaçlar oluşturur. Anestezi öncesi ve ameliyat sonrası hastaların bir süre aç kalacakları düşünülürse bu ilaçlar aç kalan insanlarda kan şeker düzeyinin tehlikeli sınırlara kadar düşmesine yol açacağı için ameliyat günü alınmaz. Gerekirse ameliyat boyunca ve sonrasında yapılan kontroller ile kan şekeri yüksek bulunursa şekeri düşürmek için insülin kulla­nılır. Aslında şeker hastalığı olanlar “Diabetik Hastalarda Anestezi” başlığı altında özel rejim uygulanarak ayrıca ele alınır.

Bu bölümde adları verilen tüm ilaçlar Warfarin, Coumadin, Plavix, Aspirin hatta diabet nedeniyle kullanılan ilaçlar, bu kitapta veya başka yerlerde yazılanlara bakılarak hastalar tarafından kendi kendilerine kesilmemelidır. Burada yazılanlar hastaları bilgilendirmek için yazılmaktadır. Has­talar mutlaka bu ilaçlan kesmeden önce ilgili dal uzmanı he­kimin görüşünü almalı ve onun kontrolü altında kesmelidir-ler. İlgili uzman ilaçları keserken yerlerine başka tedaviler gerekiyorsa önerir. Bazen ilaçların kesilmeleri umulanın üze­rinde sakınca yaratabilir. Bu durumda ameliyat risk göze alı­narak ilaçlar kesilmeden de yapılabilir. Hastalar kuralların her zaman tek yol olmadığını ve kendilerine her zaman uy­gulanamayacağını, uygulanırsa başka sakıncaların ortaya çıkabileceğini, bu nedenle hastasına göre bazen istisnai uy­gulamalar yapılabileceğini bilmeli, son kararı hekimlerine bırakmalıdır. Burada yapılan bilgilendirmenin ana amacı ilaçlar ile anestezi arasındaki ilişkilerin son derece önemli olduğunu hastaların bilmesini ve kullandıkları ilaçlar hak­kında her türlü bilgiyi unutmadan anestezi uzmanına vermelerini sağlamaktır. Hastalar ne yapılacağını hekimle­rine bırakmalıdır.

Sakıncalı Kabul Edilen İlaçlar

Genelde reçetesiz kullanılan ve bitkilerden yapılan ilaçlar olup bunlar arasında yer alan vitaminler, doğal bitki esaslı ilaçlar, mide ekşimelerine karşı kullanılan anti-asid adı verilen ilaçlar, doğum kontrol ilaçları günümüzde giderek yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Genelde hiçbir sakınca­ları olmadığı düşünülen bu tür ilaçların bazılarının anestezi söz konusu olduğunda sakıncalı oldukları anlaşılmıştır. Za­rarsız kabul edilen vitaminlerin A ve E vitaminleri hariç di­ğerlerinin anestezi açısından bir sakınca yaratmadığı kabul edilir. A ve E vitaminleri kanamayı arttırdıkları için ameliyat öncesi kesilmeleri önerilir. Diğer sakıncalı kabul edilen ilaç grubu doğum kontrol amacıyla kullanılan ilaçlardır. Bu ilaç­ların ameliyat sonrası trombo-emboli riskini arttırdığı kabul edilir. Doğum kontrol haplarının ameliyattan 4 hafta önce kesilmesi ve ameliyattan en az iki hafta sonra başlanması uygun bulunmaktadır. Melatonin de anestezi ilaçlarının nor­mal dozlarda kullanılmalarına rağmen fazla doz verilmiş gibi etki etmelerine yol açar. Buna tıp dilinde “potansiyalize etki yapmak” denir.

Herbal ilaçlar adı verilen ve halk arasında doğal bitki­den yapılmış kabul edilen veya aktarlarda satılan türden olup çeşitli amaçlarla kullanılan maddeler anestezi açısından sa­kıncalı olarak kabul edilirler. Bu maddeler hakkında geniş ve yeterli incelemeler henüz tamamlanmamıştır. Haklarında çok net bilgiler olmamasına rağmen anestezi riskini en aza indirebilmek amacıyla bu ilaçların da anesteziden en az iki hafta öncesi kesilmesi önerilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.