çocuklarda genel hastalıklar

Çocukları hastalıklardan nasıl koruyabiliriz

çocuklarda genel hastalıklarBebeklerde Çocuklarda Ateş

Beden ısısının yükselmesi, pek çok hastalığın, özellikle iltihapların belirtilerinden ve sonuçlarından biridir. Isının yükselmesi, bedenin işgalci, hastalık ya­ratan organizmalarla savaşım süreciyle ilişkilidir. Bu nedenle beden ısısını ölçmek, çocuğun hasta olup olmadığını anlamak için en iyi yoldur ve ecza dola­bında bir de derece (termometre) bulundurmak, ya­rarlı olacaktır. Ancak deneyimler, derecenin nasıl kul­lanılması gerektiğinin, iyi anlaşılmadığını göstermek­tedir.

Çocukların Vücud Isısını Ölçme

Derece (termometre) üzeri çizgilerle derecelendi­rilmiş bir cam tüptür. İçeriğinde, ısınınca genişleyen (gümüş renkli bir sıvı olan) cıva vardır. Cıvanın tüp içindeki yeri, bedenin ısısını gösterir. Kullanmadan önce, dereceyi sallayarak cıvanın, tüp üzerinde nor­mal beden ısısını gösteren çizginin altına düşürülmesi şarttır. Cıvanın bu çizginin ne kadar altında oldu­ğu önemli değildir.
Bir dereceyi okumak çok kolaydır. Önce derece­yi, sayıları okuyabileceğiniz biçimde çevirin. Sonra, cıva sütunu daha kalın ve parlak olana dek çevirme­yi sürdürün. Sütunun en uç noktası, beden ısısını gösterecektir. Daha kesin bir ölçüm sağlamak ama­cıyla her derecenin arası, daha küçük derecelere bölünmüştür.

Beden ısısı, birkaç yerden alınabilir:

Ağız: Termometrenin cıvalı ucu, dilin altına ya da dil ile yanak arasına da konulabilir, ancak dilaltı da­ha etkilidir. Beden ısısı ağız yoluyla ölçülürken ağız, iki dakika kapalı tutulmalıdır. Küçük çocukların, özellikle burunları tıkalıysa ağızlarını kapalı tutma­ları, güç olabilir. Çocuğun derece tüpünü ısınmamasına özen göstermek gerekir. Böyle bir olaya pek en­der rastlanır. Ancak başınıza gelirse, üzülmeyin, faz­la heyecana kapılmayın. Çocuğa camı sarmalaması için biraz ekmek yedirin. Bedene karışan civanın oranı önemli bir sorun yaratacak büyüklükte değildir.

Koltukaltı: Termometrenin cıvalı ucu, koltukaltına (aksilla) yerleştirilir ve kol, sıkıca göğüs kafesinin üzerinde tutulur. Bu, en kolay yöntemdir. Ancak, her zaman başarılı sonuç vermez. Termometrenin ucu­nu tümüyle kaplanmaması olasılığı çok yüksektir.

Anüs: Bu, genellikle ağızdan alınana oranla bir de­rece yüksek sonuç veren, güvenilir bir yöntemdir. İki-üç yaşına dek çocuklara uygulanması çok kolaydır. Çocuğu yatağa ya da dizlerinizin üzerine yatırmanız gerekir.
Derece, sıvalı ucuna vazelin sürüldükten sonra anüsün 2.5 cm. kadar içine sokulur.

Değişik ısı derecelerinin önemi, aşağıdaki gibidir:

Normal Ateş 36.4° – 37.1° C
Orta Ateş 37.20 – 38.9° C
Yüksek Ateş 38.9° – 39.7°
Çok Yüksek Ateş 39.7° C’nin üzeri

Beden ısısı, günün çeşitli zamanlarında değişir ve genellikle geceleri daha yüksektir.

Bu ısı, çocuğun sağlık durumunun göstergelerin­den yalnız biridir ve sorunun bütün olarak değerlen­dirilmesine özen gösterilmelidir. Sağlıklı çocukların beden ısıları, özellikle aşırı hareketten ya da ağlamak­tan sonra yükselebilir. Buna karşın, süt çocukları, be­den ısıları normalin altında olduğu halde hasta olabilirler. Bu nedenle ısının belirlenmesi, çocuğun sağlık durumunun değerlendirilmesinin yalnız bir par­çası olarak görülmelidir. Isının normal olması, hasta olduğunu düşündüğünüz çocuğunuz için, doktora başvurmanıza bir engel oluşturmamalıdır.

Küçük çocukların ısı denetim mekanizmaları ye­terince gelişememiştir. Bu nedenle beden ısıları ko­laylıkla inip, çıkar. Dolayısıyla küçük çocuklarda görülen çok yüksek ateşler, önemli bir hastalığın be­lirtisi olarak alınmamalıdır.

Bir çocuk, beden ısısını denetleyebilmek amacıy­la derisinden doğrudan ısı yitirir. Ateşli çocuğu aşırı giydirerek ısı yitirmesini engellemek doğru değildir. Hasta çocuğun, beden ısısı ne olursa olsun, sıcak tu­tulması gerektiği inancı yaygındır. Çocukların ateşli oldukları durumlar, anne ve babaların sağ duyularına uymayı unuttukları ender durumlardan biridir. “Ço­cuk ateşler içinde yanıyor, koşun gelin” diye çağrı­lan bir doktorun ateşli çocuğu kat kat giydirilmiş, bir battaniyeye sarılmış ve bir ısı kaynağının yakınında bulması, sık karşılaşılan bir durumdur. Oysa bu, uy­gun olmayan, hatta tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir tutumdur. Çünkü hastalığın pek çok belirtisi, ateş­ten kaynaklanır. Titreme, beden ısısının yükselmesi sonucu ortaya çıkar. Sık yinelenen kas hareketleri, depolanmış enerjiyi ısı biçiminde serbest bırakır. Isı­nın denetim altında tutulması, hasta çocuğun bakı­mında çok önemlidir. Yüksek

Çocuklarda Ateş Hangi Sorunlara Sebep Olur, Ateşin Zararları

Sıvı kaybı: Sürekli yüksek ısı, bedenin terleme yo­luyla aşırı sıvı kaybına neden olur. Kaybolan sıvı yerine konulmazsa, böbrek işlevleri, olumsuz yönde etkilenebilir ve bedenin kimyasal dengesi bozulur.
Havale: 39.7 santigrad derecenin üzerindeki ateş, epilepsi benzeri krizlere neden olabilir. Genellikle 1-3 yaşları arasında görülen bu duruma, 5 yaşından büyük çocuklarda pek ender rastlanır.

Ateşli çocuğun bakımı

Uygun bakımın sağlanabilmesi için hastalığın ne­deni belirlenmelidir. Genellikle ateş, hastalık sonu­cu ortaya çıkmıştır. Hastalanan çocuk, normale dönene dek olabildiğince rahat tutulmalıdır.
Giyim: Tüm gereksiz giysiler çıkartılarak, çocuğun üzerinde yalnız bol bir pijama bırakılmalıdır. Çocuğun cereyanda kalmamasına da özen gösterilmelidir.
İçecekler: Yüksek ateşin bedende sıvı kaybına ne­den olabileceği düşünülerek çocuğa öncekinden da­ha fazla içecek verilmelidir.
Beslenme: Ateşli çocuk iştahsızdır. İştahı yerine gelince azar azar kolay sindirilen, lezzetli yiyeceklerle beslenmelidir.
İlaç: Aspirin, ateşi düşürmek açısından çok yarar­lıdır ve her üç saatte bir, uygun dozda verilebilir. Ha­vale olasılığının bulunduğu durumlarda doktor, bir antikonvulzan ilaç kullanılmasını önerebilir.
Ilık suyla ıslatma: Ateş 39.7 derecenin üzerine çı­karsa, çocuğu tümüyle soymalı ve bedeninin her ye­ri, ılık suya batırılmış bir sünger ya da tülbentle ıslatılmalıdır. Suyu kurulamamalı; bedeni, kendi ken­dine kurumaya bırakmalıdır. Çünkü ısı kaybı, su bu­harlaşırken olacaktır.

Çocuk Ateşliyken Ne zaman doktora başvurmalı?

Ateş, 38.8 santigrad derecenin üzerine çıkarsa, Ateş, iki ya da üç gün düşmezse, Ateşle birlikte havale gelmesi olasılığının varlığı bilinirse, Çocuk, kaygı uyandıracak durumdaysa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.