anestezi ve anestezi hakkında bilgiler

Anestezi ve Anestezi Uzmanı Hakkında Bilgiler

anestezi ve anestezi hakkında bilgilerÜlkemizde anestezi uzmanı; tıp fakültesini bitirdikten sonra en az. dört yıl anestezi konusunda uzmanlık eğitimi al­mış ve eğitiminin sonunda yapılan sınavı başarı ile vererek ülkemizdeki adı ile ANESTEZİ VE RE ANİMASYON dip­lomasına hak kazanmış hekimdir. Eğilimi içerisinde hem anestezi hem de reanimasyon konulan ağırlıklı olarak yer alır.

Anestezi verilmesi sırasında anestezi uzmanının işi ba­zen bir kişinin yetişemeyeceği kadar çok olabilir. Bu gibi du­rumlarda kendisine özel olarak eğitilmiş teknisyenler veya eğitilmekte olan asistanlar yardım edebilir. Anestezi uzmanı her zaman beyin görevini yürütür, her durumda kontrolü elinde tutar. Yardımcıları onun talimatlarını yerine getirir. Yardımcılar ayrıca anestezide kullanılan bir çok aleti kullanılmadan önce kontrol eder, kullanıma hazır hale geti­rirler. Arızalı olanların yanlışlıkla kullanılmalarına engel olurlar ve ilaçlan serumları, tansiyon aletini, tüpleri, sonda­ları kullanıma hazırlarlar. Özellikle anestezinin başında veya sonunda anestezi uzmanının yanında yer alırlar. Anestezi sona erince hastayı uyanma odasına beraber götürerek ora­daki görevliye devrederler. Başarılı bir anestezi uygulaması için iyi bir yardımcı son derece önemlidir.

Ameliyat bir ekip uygulamasıdır. Bu ekip içerisinde cerrah, cerrahi asistanı, anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni veya asistanı, ameliyat hemşiresi, ameliyathane personeli, uyanma odası görevlisi gibi her zaman görünmese de, daima perdenin arkasında yer alan, işinin ehli, oldukça geniş bir kadro vardır. Cerrahi asistanı gibi anestezi asistanı da bu kadronun önemli elamanlanndan biridir.

Anestezi Uzmanları ve Faaliyetleri

Anestezi uzmanı ameliyat kararı verilen hastalarda ameliyat öncesi dönemden başlayarak ameliyat sırasında ve sonrasında hastaların cerrahi dışında kalan tüm sorunlarıyla ve onların tedavisi ile uğraşır. Günümüzde anestezi uzmanla­rının ameliyathane dışında da önemli görevleri vardır. Bunlar içerisinde yoğun bakım hekimliği, ağrı tedavisi ile ilgili he­kimlik uygulamaları ve acil hekimlikte hayat kurtarıcı giri­şimler ve tedaviler yer alır. Bu nedenle uzmanlık dalının adı anestezi ve reanimasyon uzmanlığıdır. Bazı ülkelerde anes­tezi ve reanimasyon hekimlikleri ayrı birer uzmanlık dalı olarak ayrılmıştır. Ülkemizde son çıkarılan uzmanlık tüzüğü ile “yoğun bakım yan dal uzmanlığı” adı altında bazı ana uzmanlık dallarına bu arada anestezi ve reanimasyon uz­manlık dalına yoğun bakım uzmanlık hakkı tanınmıştır.

Anastezi uzmanının görevi ameliyat olacak hastalar için ameliyat kararı verildiği andan itibaren başlar. Bu gö­revleri şöyle sıralayabiliriz:

Aneztezi uzmanı ameliyat öncesi dönemde hazırlığa başlar. Hastayı muayene eder, gerekli görür ise bazı labora­tuar tetkikleri ve kardiyoloji veya solunum hastalıkları gibi diğer tıp dallarından hasta hakkında görüş ister. Ameliyat sı­rasında gerek hastaya bağlı nedenlerden gerekse cerrahi ne­denlerden doğabilecek sorunları ve önlemlerini belirleyerek anestezi planını yapar. Bu planlama safhası son derece önemlidir. Ameliyatta karşılaşılacak birçok istenmeyen olay bu sayede önlenir. İyi bir planlamaya rağmen yine de ameli­yat sırasında veya sonrasında özellikle kalp, dolaşım, solu­num gibi önemli organ ve sistemlere ait sorunlar ortaya çı­kabilir. (günübirlik anestezi)

Bu sorunların da teşhis ve tedavisini anestezi uzmanı üstlenir. Nihayet ameliyat sonrasında görülen ameliyat ağrı­sını durdurmak ve hastaya ağrısız rahat ve konforlu bir iyi­leşme dönemi sağlamak da anestezi uzmanın görevleri ara­sında yer alır. (dissosiyatif anestezi)

Öte yandan tıpta günümüzde ameliyat ile ilgisi olma­yan, ancak uygulanması sırasında hastalara sıkıntılı anlar ya­şatan bronkoskopi, gastroskopi, kolonoskopi vb. girişimler yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu girişimler sırasında has­taların sıkıntıları ya anestezi ya da sedasyon işlemleri ile or­tadan kaldırılabilir. Bu nedenle anestezi uzmanları yukarıda örnekleri verilen işlemler ve bazı tomografi ve MR (Manye­tik Rezonans) gibi hareketsiz kalmayı gerektiren teşhis amaçlı işlemler için anestezi veya sedasyon uygulamalarında da görev alırlar.

Anestezi uzmanları eğitimleri sırasında aldıkları reani-masyon ile ilgili bilgileri yoğun bakım bilim dalı sınırları içerisinde tüm tıp dallarının ağır hastalarım tedavi etmek amacıyla uygularlar. Bunlar arasında kalbi duran hastaların kalplerini tekrar çalıştırmak, solunumu bozulan hastaların solunumlarını suni solunum cihazları kullanarak veya kullanmayarak düzeltmek, komadaki veya ağır şok tablosu içe­risindeki hastaların bakım ve tedavilerini düzenlemek gibi hayati müdahaleler bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.