Beyaz dişlerinizle daha seksi gülün

Yüzünüzün ifadesini etkileyen, bakışlarınız kadar gülümsemenizdir de.

Hatta bazen daha çok. Diş estetiği ve bakımı, teknolojik yeniliklerle ağız ve yüz yapısını yeniden tasarlama noktasında. Üstelik çabuk ve acısız yöntemlerle.

Güzel bir gü­lü­şün ar­dın­da hem sağ­lık­lı, hem de es­te­tik diş­ler ya­tı­yor. Gü­zel diş­le­re sa­hip olan­la­rın da­ha çok gül­dük­le­ri, ken­di­le­ri­ne da­ha fazla gü­ven­dik­le­ri ve ha­ya­ta da­ha olum­lu bak­tık­la­rı araş­tır­ma­lar­la des­tek­le­nen bir ger­çek. Oy­sa bu gü­zel­lik ve sağ­lık, her­ke­sin hak­kı. Üs­te­lik diş he­kim­li­ğin­de­ki ge­liş­me­ler­le her­kes için müm­kün.

Bembeyaz Dişler İçin
Do­ğal diş renk­le­ri­nin ko­yu­lu­ğun­dan ve­ya le­ke­li gö­rü­nü­mün­den hoş­nut ol­ma­yan­lar için “be­yaz­lat­ma” iş­le­mi uy­gu­la­nı­yor. Mi­ne ve di­şin ya­pı­sı ne­de­niy­le ko­yu renk­li diş­le­rin ve çe­şit­li ne­den­ler­le diş­ler üze­rin­de mey­da­na ge­len renk­len­me­le­rin gi­de­ril­me­si için ya­pı­lan iş­lem­le­re “diş be­yaz­lat­ma” (ble­ac­hing) de­ni­yor. Ev­de ya da diş dok­to­ru­nun mu­aye­ne­ha­ne­sin­de ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar­la diş renk­le­rin­de tat­min edi­ci be­yaz­la­ma el­de edi­li­yor. Ön­ce diş­ler üze­ri­ne bi­rik­miş gı­da ar­tık­la­rı, çay – kah­ve – si­ga­ra kul­la­nı­mı ve fır­ça­la­ma alış­kan­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak mey­da­na ge­len le­ke­len­me­ler, diş­ta­şı ve plak te­miz­li­ğiy­le ve son­ra­sın­da ci­la­la­ma iş­le­miy­le te­miz­le­ni­yor. Böy­le­ce diş­ler, be­yaz­lat­ma için ha­zır ha­le ge­li­yor. Diş eti çe­kil­me­si ne­de­niy­le diş kök­le­ri açı­ğa çık­mış ki­şi­ler­de ise be­yaz­lat­ma iş­le­mi ya­pıl­mı­yor. İş­lem sı­ra­sın­da çay – kah­ve – si­ga­ra gi­bi renk­len­di­ri­ci gı­da­lar­dan uzak dur­ma­lı, dü­zen­li fır­ça­la­ma ve ba­kı­ma özen gös­ter­me­li­si­niz.

Benim Değil ama Benim Gibi
“Den­tal imp­lant”, 30 yıl­lık geç­mi­şi­ne rağ­men Tür­ki­ye’de son bir­kaç yıl­dır yay­gın­laş­ma­ya baş­la­yan önem­li bir diş he­kim­li­ği tek­no­lo­ji­si. Halk ara­sın­da “diş çak­ma” ya da “diş ek­me” ola­rak bi­li­nen den­tal imp­lant­lar, çe­ne ke­mi­ği içi­ne yer­leş­ti­ri­len özel ba­zı mad­de­le­rin diş kö­kü gö­re­vi gö­re­rek üzer­le­ri­ne sa­bit ya da ha­re­ket­li üst ya­pı pro­tez­le­ri­nin tu­tun­ma­sı pren­si­bi­ne da­ya­nı­yor. Ön­ce­le­ri imp­lan­tın en de­za­van­taj­lı ya­nı olan, çe­ne ke­mi­ği içi­ne ya­ban­cı bir ci­sim yer­leş­ti­ril­di­ğin­de, vü­cu­dun mad­de­yi red­det­me­si ris­ki, gü­nü­müz­de kul­la­nı­lan saf ti­tan­yum gi­bi ye­ni ma­ter­yal­ler­le ne­re­dey­se ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rıl­mış du­rum­da.

Son tek­nik­ler sa­ye­sin­de, imp­lant iş­le­mi, ağır kalp ve kan­ser has­ta­la­rı, kon­trol edi­le­me­yen ağır şe­ker has­ta­la­rı gi­bi çok ağır sis­te­mik so­run­la­rı olan­lar ve ço­cuk­lar dı­şın­da­ki her­ke­se uy­gu­la­na­bi­li­yor. Gü­nü­müz­de sık­lık­la “vi­da” ve “plak” ol­mak üze­re iki tür imp­lant uy­gu­la­nı­yor.

İmplant İçin Püf Noktaları
Ağ­zın­da imp­lant des­tek­li pro­tez ta­şı­yan­la­rın dik­kat et­me­si ge­re­ken en önem­li ko­nu, ağız ba­kı­mı ve te­miz­li­ği. İmp­lant­lar di­ş e­ti al­tın­da kal­dı­ğı için hij­yen, di­ğer pro­tez has­ta­la­rı­na gö­re da­ha önem­li. Diş­le­ri­ni­zi özel fır­ça­sıy­la gün­de en az iki ke­re fır­ça­la­yın. Ağız içi gar­ga­ra ve so­lüs­yon kul­la­nın. Sert yi­ye­cek­ler­den uzak du­run, çift ta­raf­lı çiğ­ne­me ya­pın. Uy­ku sı­ra­sın­da or­ta­ya çı­kan, ço­ğun­luk­la psi­ko­lo­jik kay­nak­lı diş sık­ma ya da gı­cır­dat­ma alış­kan­lı­ğı­nın önü­ne ge­çin. Yok­sa bu, za­man­la imp­lant’in alt ya­pı­sında za­yıf­la­ma ve sal­lan­ma gi­bi imp­lan­la­rın sö­kül­me­si­ni ge­rek­ti­re­cek so­run­lar çı­ka­ra­bi­li­yor. En ufak de­ği­şik­lik­te he­ki­mi­ni­ze baş­vu­run ve dü­zen­li kon­tro­le gi­din.

Bebek Bekleyenler Dikkat
Top­lum­da yay­gın olan, ha­mi­le­lik sü­re­sin­ce an­ne diş­le­rin­den kal­si­yum kay­bı olacağı ve her ha­mi­le­lik­te bir di­şin kay­be­di­le­ce­ği, yan­lış bir ina­nış. An­cak, ha­mi­le­lik es­na­sın­da­ki hor­mo­nal de­ği­şik­lik­le­rin diş ve di­şet­le­ri­ne yan­sı­ma­sı ka­çı­nıl­maz. Ay­rı­ca an­ne­nin ilk ay­lar­da aşer­me ne­de­niy­le yi­ye­ce­ği abur cu­bur, bu­lan­tı ve kus­ma ne­de­niy­le ar­ta­cak olan asi­dik or­tam, diş ve di­şet­le­ri­ni olum­suz yön­de et­ki­le­ye­bil­di­ği için çü­rü­me­ler gö­rü­le­bi­li­yor. Er­ken dö­nem­de ko­lay­ca önü alı­na­bi­le­cek bu gi­bi so­run­lar, yi­ne ül­ke­miz­de yan­lış bir şe­kil­de yay­gın olan “ha­mi­le­lik sü­re­sin­ce diş te­da­vi­si ya­pıl­maz” yar­gı­sı ne­de­niy­le ih­mal edi­le­rek te­da­vi­si zor ha­le so­ku­lu­yor.

Önleminizi Erken Alın

Çocuğunuzda ortodontik sorunların varlığını anlayabilmek için erken dönemlerden itibaren düzenli olarak bir diş doktoru ya da ortodonti uzmanına başvurmalısınız. Ancak yapacağınız küçük bir kontrolle sorunun varlığını kabaca anlamanız da mümkün. Çocuğunuzdan dişlerini ısırarak dudaklarını açmasını isteyin ve dikkatle bakın: Üst çenedeki dişler alt çenedeki dişleri dışından kavrayarak mı örtüyor? Alt ve üst azı dişleri birbirlerini karşılıyor mu? Farklı yöne doğru ya da dönük gelen diş var mı? Alt ve üst ön dişler arasında aralık ya da mesafe var mı? Bu bulgulardan biri bile varsa hemen bir uzmana danışın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.