Bağırsak Tıkanması Tedavisi

Bağırsak tıkanması, dışkının bağır­sak kanalında ilerlemesinin tam ve kalı­cı olarak engellenmesiyle ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Sonuçlan çok ağır olabilen, erken ve doğru tanı ile za­manında tedavi edilmediğinde Ölümle sonuçlanabüen bir hastalıktır.
Değişik bağırsak tıkanması tabloları arasında, oluşma biçimi ve hastalığın gelişme hızına göre farklılıklar görülür.Bağırsak tıkanmaları mekanik ve di­namik tıkanma olarak ikiye aynin:. Me­kanik tıkanmanın da kendi içinde akut ve subakut biçimleri olabilir. Basit ba­ğırsak tıkanması olarak da bilinen me­kanik tıkanmanın (mekanik ileus) gidişi subakut olabilir. Bu tabloda bağırsak geçişi engellendiği halde bağırsak kan dolaşımı normaldir. Mekanik tıkanma­nın Öteki türünde ise boğulan bağırsak parçası geçişi engelleyerek kangrene kadar gidebilen kan akımı bozukluklan yapar ve çok ağır bir tabloya neden olur. Aynı tablo bağırsak dönmesi (vol-vulus), bağırsak invajinasyonu ve bo­ğulmuş fıtıklarda da gelişebilir. Dinamik tıkanmanın (dinamik ileus) en sık görülen tipi, karın zan iltihapla­rında ortaya çıkan paralitik ileustur. Bu durumda bağırsak duvanndaki sinir ağı­nın felci sonucunda bağırsak kaslan ça­lışamaz. Bu nedenle bağırsak içeriğinin ilerlemesi engellenir.

Nedenleri

En önemli neden, bir bağırsak bölümü­nün olağandışı hareketliliğidir. Bu ha­reketlilik, ilgili bağırsak bölümünün askısının normalden uzun olmasından ya da bağırsak askısı olmaması gere­ken bağırsak bölümlerinde de askı bu­lunmasından kaynaklanır. Öteki hasta­lık nedenleri arasında, geçirilmiş ame­liyatlar sonucu oluşan karın içi yapı­şıklıklar, bağırsak tümörleri ya da ba­ğırsak askısının kronik bir iltihap so­nucu çekilmesiyle iki bağırsak kıvrı­mının birbirine yaklaşması ve bu kıv­rımların zaman içinde dönmesiyle ge­lişen tıkanmalar sayılabilir. Bağırsak dönmesinin bu son biçimi daha çok sigmoit kolonda görülür. Bağırsak dönmesinin en yaygın nedeni, sığamsı bağırsak hareketlerinin artmasıdır (hİ-perperistaltizin). Hareket artışı ishal­lerde ya da ağır yemeklerden sonra gö­rülebilir.
Hastalığın Yerleşimi
Bağırsak dönmesi en çok bağırsak ask sının bulunduğu bağırsak bölümlerir yani kalınbağırsağın son bölümü ile h cebağırsağı tutar. Normal yapısında b ğırsak askısı olmayan bir bağırsak bölı mümin dönmesi olanaksızdır. Kam arka duvarına yakın bağırsak bölüml rinde dönme görülürse, o bölümleri normalde olmaması gereken bağırs; askısı bulunduğu düşünülmelidir. K ramsal olarak, bağırsak dönmesi bağ sağın her bölümünde görülebilir. Ar yukarıda belirtildiği gibi, en çok tutul bölgeler, incebağırsak ile kahnbağırs ğın son bölümüdür.
Tanı
Karnın sağ alt kadranında dönerek \ nişleyen bağırsak kıvrımının oluştun ğu şişliğin (kütlenin) elle yapılan mı yenede saptanması tanıyı sağlar. Doğ dan çekilen karın filmlerinde bağır; tıkanması belirtileri görülebilir, ama kanmanın yapısı hakkında bilgi edin­mez. Dolayısıyla, akut karın tabii oluşturan bağırsak dönmesinin nasıl süreç sonucu geliştiği, ancak yapı cerrahi girişim sırasında saptanabilir. • İncebağırsak Dönmesi. İncebağır dönmesi, incebağırsağın bütününde rülürse genel, incebağırsağın bir b( mündeyse yerel dönme olarak adlaı rılır. Tam bağırsak dönmesinde, c bağırsak askısı üst duvarı boyunca rülür. Birinci ve sonuncu incebağn kıvrımları birbirlerinin üzerine kıvr lar. Bu kıvrımlarda önce kan bozulur. Daha sonra bağırsağın öteki bölümleri de etkilenir. İlgili bağırsak bölümü kansız kalır, mavimsi bir gö­rüntü alır ve bu durum uzun sürerse do­ku ölümü gelişir. Bağırsak dönmesinin bu tipi çok sık görülmez ve bağırsağın embriyon dönemindeki oluşum kusuru­na bağlı olarak gelişir. Bu oluşum kusu­ru bazı çocuklarda “mesenterium com-mune” adı verilen birleşik bağırsak as­kısının gelişmiş olmasından kaynakla­nır ve doğumsal bir hastalık olarak gö­rülür. Erişkin hastalarda bağırsak dön­mesi genellikle incebağırsağın bir bölümünde görülür. İncebağırsağm yalnız bir parçası kendi bağırsak askısıyla bir­likte ekseni etrafında birkaç kez döner. Dönmenin gerçek nedeni genellikle ba­ğırsak boşluğunda daralma (stenoz) ya­pan bir hastalık sürecidir. Bağırsak kıv­rımı zorlanma sonucunda bağırsak askı­sı üzerine dönmüştür. En çok üeumun son bölümünde görülür. Dönen bağır­sak bölümü biriken gaz ve sıvıdan dola­yı genişler, mavimsi bir görünüm alır ve zamanla delinebilir.
İncebağırsak dönmesinin belirtileri akut bağırsak tıkanması belirtilerinin aynıdır: Hastada tüm karna yayılan ve ağrılı noktayı tam olarak gösteremedi­ği, ani başlayan, şiddetli bir karın ağrısı ve süreklikusma vardır. Kusmayla ön­ce besin artıkları, sonra da safra gelir Karın şiştir, gaz ve dışkı geçişi bütü­nüyle durmuştur. İlerleyici sıvı kaybı yetmezlik belirtileri oluşturabilir. Hasta acil olarak hastaneye yatırılmalı ve tek tedavi yöntemi olan cerrahi girişim uy­gulanmalıdır. • Sigmoit KolonDönmesi. Sigmoit kolon dönmesi, bağırsak dönmelerinin en sık görülenidir. Çünkü bağırsağm bu bölümünde dönme (volvulus) yapabile­cek birçok etken vardır: Kalınbağırsa­ğın bu bölümü bağırsak askısıyla birlik­te oldukça hareketlidir; bağırsak sıklık­la normalden uzun olabilir; kalınbağır­sağın bu bölümündeki kronik iltihaplar doku kalınlaşmasına ve bağırsak kıvrı­mı uçlarının birbirlerine yaklaşmasına yol açarak dönmeyi kolaylaştırabilir.
Bu tür bağırsak dönmelerinde de he­men dolaşım bozukluğu belirtileri görü­lür. Bükülen bağırsak kıvrımı, gaz ve sıvı birikiminden Ötürü aşın genişler, dolaşım bozukluğuna bağlı olarak mo-rarır ve üzerinde kanama odaklan görü­lür. Zamanla doku ölümü, delinme geli­şir. Bağırsak içeriği delinme noktasın­dan kann boşluğuna akarak kaim zan iltihabına yol açar. Hastanın yakınmala-n incebağırsak dönmesindeki gibidir. Sigmoit kolon dönmesinde olay daha yavaş gidişlidir.

Bitkisel Tedavi, İbrahim Gökçek, Bitkisel Ürünler, Gökçek Gıda İlaç, şifa market

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.