Astım Teshis Ve Tedavileri

Astım Teşhis ve Tedavileri
Bir doktorun astımın hangi maddeden ortaya çık­tığını belirlemek amacıyla atacağı ilk adımlardan bi­ri, hastaya bir dizi deri testi vermektir. Bu testlerde, önce tuzlu suyla sulandırılmış bir alerjen, deriye dam­latılır. Sonra deri, bir iğneyle delinerek alerjenin, de­rinin altına sızması sağlanır. Alerji uzmanlarında ve bazı pratisyen doktorlarda, en sık rastlanan alerjenleri içeren deney setleri vardır. Bu alerjenler, genel­likle polenler, yiyecekler ve yiyecek katkıları, hayvan tüy ve kıllarından oluşur. Bu maddelerden birine aler­jik olan hastanın derisi, 20 dakika ile yarım saat ara­sında kabarır. Kabarıklıkların büyüklüğü birbirinin ay­nı değildir. Ancak genellikle 2 cm. çapındadırlar. Aler­jik bünyeliler, birden çok maddeye alerjik olabilirler. Bir seferde birden çok maddeye karşı alerji testi ya­pılabilir.

Deri testleri, alerjileri teşhis etmek amacıyla uy­gulanabilecek oldukça güvenilir bir yöntemdir. An­cak kişiler, kendilerini o anda rahatsız etmeyen alerjenlere karşı tepki gösterebilirler. Süte ve yumurta­ya karşı bebekliklerinde alerjik olan kişiler, bu özel­liklerini daha sonraki yıllarda yitirseler bile deri test­lerinde, bu maddelere karşı alerjik çıkarlar.

Deri testleri, hastanın belirli bir maddeye karşı alerjik olduğunu gösterirse doktor, hastanın o mad­deye karşı duyarlılığını azaltmayı amaçlayan bir dizi iğne yapmaya başlayacaktır (desensitizasyon iğne­leri). Her enjeksiyon, alerjenden belli bir doz içerir. Bu doz, her iğnede artırılır.

Bu iğnelerle aşılar, aynı ilkeye dayanır. Örneğin nezle ya da grip aşısı, küçük tutarlarda nezle ya da grip virüsü içerir. Bu tutar, aşılanan kişiyi hasta yap­mayacak, ancak virüse karşı bağışıklık geliştirmesi­ni sağlayacak büyüklüktedir. Virüs, bedene yine gir­diğinde antikorlar tarafından yok edilecektir.
Alerjenlerle ilgili başlıca sorun, gereksiz antikor­lardan kaynaklanır. Ama her bedende, işlevleri farklı en az dört ayrı tür antikor vardır. Alerji iğnelerinin amacı, değişik bir tür antikor üretilmesini sağlamak­tır. Bu antikorlar, alerjenlerin mast hücrelerine bağlı antikorlarla karşılaşmasını engellerler ve “blokan antikorlar” adıyla da çağrılırlar.

Bu tür iğne kürleri, polen alerjilerine karşı başa­rılı sonuçlar vermektedir. Ancak kürün, polen mev­simi başlamadan önce, Ocak ya da Şubat aylarında yapılması gerekir. Beden büyük tutarlarda alerjenlerle karşılaşmadan önce ancak böyle bağışıklık sağla­yabilir.

Sık rastlanan polenlerden birine ya da birkaçına alerjik olanlarda iğne kürleri, üç durumdan birinde ba­şarılı sonuç verecektir. Tozlarda yaşayan minik bö­ceklere karşı iğnelerin başarılı olma olasılığı daha dü­şüktür. Yiyeceklerdeki alerjenlere karşı verilen iğne kürleri, daha da az başarılıdır. Doğal olarak başarı, önemli ölçüde doktorun alerjinin nedenini belirlemek­teki ustalık ve deneyimine bağlıdır. Yılın değişik dö­nemlerinde ortaya çıkan başka polenlere karşı aler­jik olan kişiyi, tek bir polen türüne karşı korumak, ya­rarsızdır.

Bu iğneler, belirli ölçüde risk taşırlar. Alerjik bün­yeli kişiler, deri altına sızdırma yoluyla verilen küçük tutarlardaki alerjenlere karşı, beklenmedik ve şiddetli bir tepki gösterebilirler. Çok ender olarak da olsa tep­ki, yukarda anlatılan anaflaksi kadar ağır olabilir. Dok­tor, bu gibi acil durumlar için hemen yardım sağla­mak amacıyla oksijen ve adrenalin ya da corticosternidler gibi ilaçları hazır bulundurmalidır.

RAST testi, Astım Tedavi Yöntemi

Astım Hastaları İçin, Deri altı testlerine oranla daha güvenilir bir test, RAST kısa adıyla da bilinen radinalergosorban testidir. Bu, olası alerjenleri radyaktif bir maddeyle işaretleyerek, kan örneğindeki antikorların varlığını or­taya çıkartan bir testtir. Giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Başlıca dezavantajı, deri testlerine oranla daha uzun zamanda sonuç vermesidir. Ayrı­ca deri testleri gibi RAST testlerinin de uygulanabil­mesi için laboratuvar uzmanlarının, hangi tür alerjen­leri aradıkları konusunda önceden fikir sahibi olma­ları gerekir.

Peak flometre

Doktor, teşhis amacıyla peak flometre adı verilen bir aygıtı kullanabilir. Bu aygıt, hastanın soluk alma kapasitesini ölçer. Bu amaçla hasta, derin bir soluk alır ve soluğunu bu aygıtın içine üfler. Solunum yol­larını etkileyen her durum, hastanın soluk verme kapasitesinin azalmasına neden olacaktır. Sağlıklı olduklarını sanan sigara içenlerin kapasiteleri, sigara içmeyenlere oranla daha düşüktür. Hasta, soluk alıp verme kapasitesindeki küçük değişikliklerin farkına varmayabilir. Ancak hastanın kapasitesindeki küçük bir düşüş, yaklaşan astım krizinin habercisi olabilir. Bu durum önceden belirlenirse, krizin etkisinin azaltılması ya da tümüyle önlenmesi için önlem alınabilir. Hastanelerde bulunan gelişmiş ve karmaşık peak flometre aygıtları, hastaların yanlarında taşıyamayacağı kadar pahalı ve ağırdır. Ancak her hastanın ya­nında bulundurabileceği, küçük bir tüple, ölçü bili­minden oluşan peak flometreler de vardır. Dolayısıyla astımlılar, artık soluk alıp verme kapasitelerindeki de­ğişiklikleri izleyerek bir krizin yaklaşmakta olup ol­madığını anlayabilirler.

Alerjenlerin araştırılması, Kronik Astım

Astımın nedenlerinin sağlıklı bir biçimde teşhis edilebilmesi için krizlerin, nerede ve ne zaman yaşan­dığının belirlenmesi gerekir. Çünkü krizlerin geldiği yer ve zamanlar, krize neden olan alerjenlerin neler olduğu ve diğer etkenler konusunda ipuçları içere­bilir. Krizler, yalnız geceleri ve evde geliyorsa neden, büyük bir olasılıkla yatak odasındaki tozlara karışmış minik böceklerdir. Krizler ata binerken geliyorsa has­ta, at kıllarına ya da kırlardaki polenlere karşı alerjik olabilir. Eğer krizlerin nedeni polense hasta, krizlere yalnız bahar ya da yaz aylarında ata binerken yakala­nacaktır. Eğer krizlere at kılı neden oluyorsa hasta, ata hangi mevsimde binerse binsin rahatsızlanacaktır.
Hastanın çalıştığı yerde krizlerin nedenleri konusunda ipuçları içerebilir. Endüstride kullanılan bir dizi kimyasal ve diğer maddeler de astım krizlerine neden olabilir

Bunlar arasında yakın geçmişte alerjen olduğu belirlenen un ve un keneleri, reçine ve vernik yapımında kullanılan bazı kimyasal maddeler sayıla­bilir. Çiftçiler, samanda bulunan sporlara; oduncular odun tozuna karşı alerjik olabilirler. Aircondition ay­gıt arıyla havalandırılan bürolarda çalışanlar bu ay­gıtların içindeki su ve borularda,bulunan ve sürekli olarak havaya üflenen bakterilere karşı alerjik olabi­lirler. Evlerdeki ve işyerlerindeki olası alerjenlerin uzun listesi, yünlü ve ipeklileri, parfümleri ve plastik döşemeleri de içerir.

Alerjik astım krizlerinden kurtulmanın en kestir­me yolu, kuşkusuz alerjenlerden kaçınmaktır. Uygu­lamada bu, çok zordur. Hangi madde ya da madde­lere karşı alerjik olduğunuz bilinse de işyerinizi, evi­nizi ya da hobilerinizi değiştirmeden ya da yaşam dü­zeninizi bir başka biçimde bozmadan bu maddeden korunmanız, olanaksız olabilir. Bazıları, evlerini, yi­yeceklerini ve işyerlerini alerjenlerden arındırmak amacıyla büyük çabalar harcamaya hazırdır. Böyle bir tutum, eğer olanağınız ve eğiliminiz varsa ve alerjik olduğunuz tüm maddeleri biliyorsanız yararlı olabi­lir. Ancak hastaların çoğu için tedavi, sağduyu, ko­runma ve ilaç tedavisinin bileşiminden oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.